Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Human Reset, bezoekadres Nijverheidsweg 9, 3381 LM te Giessenburg, kantoorhoudende Paardenwater 15, 4201 KM te Gorinchem en elke cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten.

Als je gebruik maakt van de informatie en/of diensten van Human Reset geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Definities

Praktijk: Human Reset in Giessenburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67770843.

Work, Life & Health Coach/Therapeut: Martine Lanser, eigenaresse Human Reset in Giessenburg, gediplomeerd Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut en Levenscoach.

Cliënt: alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de therapeut inroepen en/of van de website humanreset.nu gebruikmaken.

Website: humanresest.nu, eigendom van Human Reset in Giessenburg.

Aansprakelijkheid

Human Reset in Giessenburg streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan Human Reset geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen.

De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar gezondheidssituatie verband heeft.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inpassen van adviezen in zijn/haar persoonlijke (gezondheid)situatie. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor beoordeling of bepaalde adviezen in zijn/haar situatie passen.

De cliënt is er zelf verantwoordelijk voor om bij twijfel en onduidelijkheid over het gegeven advies een (extra) advies van een arts te consulteren.

Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

Human Reset zal alle informatie over de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behalve als therapeut daartoe verplicht is of de therapeut toestemming van de cliënt heeft verkregen.

Betalingsvoorwaarden

Facturen dienen vóór de eerste afspraak per bank te worden voldaan op het op de factuur genoemde bankrekeningnummer, tenzij anders schriftelijk is vastgelegd.

Facturen voor deelname aan cursussen, trainingen of workshops dienen vóór aanvang te worden overgemaakt op het op de factuur genoemde bankrekeningnummer.

Annulering afspraak

Een afspraak kan schriftelijk en/of persoonlijk worden gemaakt.

Een afspraak dient minimaal 48 uur van te voren en liefst schriftelijk/per email te worden geannuleerd. Een ingesproken telefonisch bericht alleen is niet voldoende. Bij annulering van een afspraak korter dan 48 uur van te voren is de cliënt bij de eerste keer 50% van de consult-kosten verschuldigd, daarna zal bij annulering korter dan 48 uur 100% in rekening worden gebracht. Op de factuur wordt als dienst/product ‘kosten te late annulering’ vermeld.

Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen zonder dat de cliënt hiervan bericht heeft gegeven aan Human Reset, is de cliënt 100% van de consult-kosten verschuldigd.
Op de factuur wordt als dienst/product ‘no show’ vermeld.

Bij het niet doorgaan van een consult door annulering van de zijde van Human Reset, is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd.

Indien er van te voren is betaald, wordt dit bedrag onverminderd gerestitueerd.

Bij het niet doorgaan van een consult is Human Reset op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt.

Vragen of klachten

Human Reset maakt gebruik van het klachtenreglement van beroepsvereniging BATC. Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? Deze kun je e-mailen naar info@humanreset.nu

Wijziging

Human Reset behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Als de cliënt een wijziging in deze voorwaarden niet wilt accepteren, kan de cliënt tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

De laatste wijzigingen hebben wij op woensdag 4 juni 2020 doorgevoerd.